TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ HỘI AN

HOI AN MEDICAL CENTER

Địa chỉ: 04 Trần Hưng Đạo, Sơn Phong, Hội An, Quảng Nam

Điện thoại: 0235 3861364       Email: benhvienha@gmail.com

SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN – NIỀM VUI CỦA CHÚNG TÔI

YOUR SATISFACTION – OUR PLEASURE

Giờ làm việc
Sáng: 7h00 - 11h30 |  Chiều: 13h00 - 16h30

CÁC KHOA PHÒNG

Phòng kế hoạch tổng hợp

Trưởng phòng: Ths.Bs. Nguyễn Hữu Cảnh

Tổng số cán bộ: 04

Chức năng:

Phòng Kế hoạch tổng hợp Trung tâm là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Trung tâm.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Trung tâm

Nhiệm vụ:

- Căn cứ vào nhiệm vụ của Trung tâm, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Trung tâm.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, Quy chế Trung tâm để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn Trung tâm quý và năm.

- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Trung tâm, giữa Trung tâm với các cơ quan hữu quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của Trung tâm.

-  Phân bổ theo dõi công tác chỉ đạo tuyến.

-  Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định của pháp luật. Cung cấp hồ sơ bệnh án phục vụ công tác giám định thương tích, BHYT, NCKH.

-  Tổ chức công tác thường trực toàn Trung tâm.

- Chủ trì công tác giám định BHYT với cơ quan BHXH. Tổ chức hợp rút kinh nghiệm các sai sót có liên quan BHYT.

-  Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên. 

-  Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan lãnh đạo cấp trên. 

-  Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện. 

-  Xây dựng quy trình làm việc cụ thể ở các bộ phận thuộc phòng Kế hoạch Tổng hợp, thực hiện công việc theo khẩu hiệu hành động chung của Trung tâm: “Chất lượng - Văn minh - Hiện đại”

Chuyên môn:

Bộ phận Hành chính chuyên môn, thống kê:

- Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Trung tâm.

- Tiếp nhận và giải quyết các ý kiến liên quan đến chuyên môn của người bệnh, thân nhân. 

- Soạn thảo các văn bản liên quan công tác quản lý chuyên môn. 

- Cấp các giấy tờ liên quan đến chuyên môn.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quyết định số 2360/BYT-QĐ ngày 14/11/1997 và công văn hướng dẫn số  1371/KH  ngày 9/3/1998 của BYT.

- Đảm bảo đủ thông tin cơ bản về hoạt động chuyên môn của Trung tâm.

- Cung cấp số liệu chuyên môn nhằm phục vụ cho công tác quản lý Trung tâm, nghiên cứu khoa học và điều trị bệnh nhân.

Bộ phận đăng ký và lữu trữ hồ sơ bệnh án:

- Đăng ký hồ sơ bệnh án vào viện.

          - Kiểm tra hồ sơ bệnh án xuất viện. 

          - Trích sao hồ sơ bệnh án.

 

Đường dây nóng
 1900 9095