TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ HỘI AN

HOI AN MEDICAL CENTER

Địa chỉ: 04 Trần Hưng Đạo, Sơn Phong, Hội An, Quảng Nam

Điện thoại: 0235 3861364       Email: benhvienha@gmail.com

SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN – NIỀM VUI CỦA CHÚNG TÔI

YOUR SATISFACTION – OUR PLEASURE

Giờ làm việc
Sáng: 7h00 - 11h30 |  Chiều: 13h00 - 16h30

CÁC KHOA PHÒNG

Phòng tài chính kế toán

Kế toán trưởng: CN. Nguyễn Thị Kim Anh

Tổng số cán bộ: 08

Chức năng:

Phòng tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm, tham mưu phuơng hướng, biện pháp, qui chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Giám đốc và tổ chức thực hiện công tác kế toán sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng qui chế, chế độ theo quy định hiện hành.

Nhiệm vụ:

- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Trung tâm, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Trung tâm và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

- Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

- Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Trung tâm.

- Tổ chức công tác kế toán trong Trung tâm theo đúng quy định hiện hành. 

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của Trung tâm.

- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định của Nhà nước.

- Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của Trung tâm.

- Thực hiện việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân có thu nhập cao theo quy định.

- Thực hiện các thủ tục giao dịch ngân sách theo quy định với Kho bạc Nhà nước.

- Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các ngân hàng thương mại có mở tài khoản.

- Phát hành và luân chuyển chứng từ kế toán theo quy định.

- Lập và nộp đúng thời hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính, cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định hiện hành của Nhà nước phục vụ cho việc quản lý, điều hành của Giám đốc, của cấp trên.

- Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo đúng quy định.

Chuyên môn:

1. Kế toán tiền lương:

- Lập kế hoạch, theo dõi thông tin mới thanh toán các khoản: tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ viên chức trong toàn Trung tâm.

- Theo dõi, đối chiếu, cặp nhật thông tin mới, lập kế hoạch thanh toán các khoản : BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ dưỡng sức, nghỉ hộ sản, nghỉ ốm, nghỉ hưu với cơ quan BHXH cho tất cả cán bộ viên chức toàn Trung tâm.

2. Kế toán thanh toán ngân sách nhà nước và kinh phí khác (viện phí, dịch vụ, dự án…):

- Phản ánh tình hình chi phí cho hoạt động, chi thực hiện chương trình, dự án theo dự toán ngân sách nhà nước được duyệt và thanh quyết toán các khoản chi đó theo các quy định hiện hành.

- Phản ánh các nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của các đối tượng trong và ngoài đơn vị.

- Phản ánh các nợ phải trả, các khoản trích nộp theo lương, các khoản phải trả công chức, viên chức và thanh toán các khoản phải trả đó.

- Thường xuyên đối chiếu theo dõi nắm rõ tình hình chi tiêu ngân sách nhà nước từng quý để thực hiện chi tiêu đúng tiến độ năm ngân sách.

- Phản ánh tình hình chi phí cho hoạt động, chi thực hiện chương trình, dự án theo sự hợp đồng thỏa thuận, văn kiện đã ký kết và thanh quyết toán các khoản chi phí đó theo các quy định hiện hành và các văn kiện hợp tác.

- Thường xuyên đối chiếu số dư các tài khoản tiền gửi, theo dõi nắm rõ tình hình chi tiêu nguồn kinh phí khác từng quý để thực hiện chi tiêu đúng tiến độ năm ngân sách.

- Thực hiện đầy đủ các sổ sách kế toán liên quan theo đúng quy định hiện hành.

3. Kế toán thu viện phí và bảo hiểm y tế:

- Phản ánh đầy đủ kịp thời các khoản thu viện phí, bảo hiểm y tế, thu hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và các khoản thu khác phát sinh tại đơn vị, nộp kịp thời các khoản thu vào ngân hàng, kho bạc…

- Phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của các đối tượng trong và ngoài đơn vị.

- Định kỳ lập báo cáo với cơ quan thuế về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sử sụng hóa đơn, biên lai thu viện phí. Thực hiện đầy đủ các sổ sách kế toán theo đúng quy định hiện hành.

4. Kế toán theo dõi tài sản vật tư:

- Phản ánh số lượng giá trị hiện có và tình hình biến động vật tư, hàng hóa, sản phẩm, hàng hóa tại đơn vị.

- Hàng tháng, kết hợp với Khoa Dược, Phòng Quản trị thiết bị thực hiện công tác kiểm kê vật tư, hàng hóa, sản phẩm của đơn vị.

- Hàng năm kết hợp với Phòng Quản trị thiết bị thực hiện công tác kiểm kê và đánh giá lại tài sản của đơn vị.

- Thực hiện đầy đủ các sổ sách kế toán theo đúng quy định hiện hành.

5. Kế toán kho bạc, ngân hàng:

- Phản ánh số hiện có và tình hình biến động các loại vốn bằng tiền của đơn vị gồm tiền mặt, ngoại tệ và các chứng chỉ có giá trị của đơn vị gửi tại Kho bạc nhà nước.

- Thường xuyên theo dõi, đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách, số dư các tài khoản tiền gửi tại Kho bạc, Ngân hàng đúng theo các quy định hiện hành.

- Theo dõi đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách: tạm ứng và thanh toán kinh phí với Kho bạc nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện đầy đủ các sổ sách kế toán theo đúng quy định hiện hành.

6. Kế toán tổng hợp:

- Theo dõi, tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí và lập báo cáo quyết toán kinh phí của đơn vị cho cấp trên theo đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện đầy đủ các sổ sách kế toán liên quan theo đúng quy định hiện hành.

- Thường xuyên đôn đốc, đối chiếu sổ sách kế toán với các kế toán viên khác theo từng kỳ kế toán đã qui định. Kiểm tra và lưu trữ toàn bộ chứng từ, hồ sơ thanh toán, sổ sách kế toán và báo cáo quyết toán tài chính của đơn vị theo đúng quy định hiện hành.

7. Kế toán vốn, quỹ (Thủ quỹ):

- Phản ánh số hiện có và tình hình biến động các loại vốn bằng tiền của đơn vị gồm tiền mặt, ngoại tệ và các chứng chỉ có giá trị tại quỹ của đơn vị.

- Chịu trách nhiệm bảo quản tốt và an toàn tiền mặt tại quỹ của đơn vị.

- Thường xuyên đối chiếu với các kế toán có liên quan để xác định chính xác số dư tiền mặt tại quỹ của đơn vị.

- Thực hiện đầy đủ các sổ sách kế toán liên quan theo đúng quy định hiện hành.                                                                                           

 

Đường dây nóng
 1900 9095